fbpx

Så utmanas besöksnäringens företagsfrämjande organisationer under coronapandemin

Så utmanas besöksnäringens företagsfrämjande organisationer under coronapandemin

Under föregående vecka arrangerade eXpression Umeå en digital fokusgrupp med syfte att stimulera utveckling och reflektera över företagsfrämjares roll, uppdrag och affärsutvecklingsprocesser under coronapandemin. Utöver företagsfrämjande organisationer från Örnsköldsviksregionen, via Vasa i Finland och hela vägen upp till Luleå attraherade samtalet även forskare vid Umeå universitet. Erfarenheterna visar på såväl tuffa utmaningar som krav på omställning för att även framgent kunna utgöra en hållbar stödstruktur för företag inom besöks- och upplevelsenäringarna.

Samtalet modererades av Annakarin Nyberg, projektledare för projektet Framtidens hållbara besöksnäring som bedrivs vid eXpression Umeå och speglade bland annat utmaningen i att stödja företags behov av snabb omställning. Många företags affärsmodeller förändras just nu löpande vecka för vecka, dag för dag vilket i praktiken innebär att företags tjänster och produkter utvecklas och verifieras parallellt och i direkt växelverkan. Det utmanande arbetssättet skapar samtidigt förutsättningar att göra marknadsundersökningar i realtid. Det ger i sin tur ger en fingervisning om olika målgruppers behov, betalningsvilja eller exempelvis vilka volymer som är rimliga för en tjänst eller produkt. Detta explorativa förhållnings- och tillvägagångssätt ställer nya krav på företagsfrämjares affärsutvecklingsprocesser. Och likväl som många företag just nu agerar flexibelt och mycket snabbt, ställs motsvarande krav på våra stödstrukturer. Exempelvis, att som företag ställa om från en internationell målgrupp till att paketera tjänster för hemesterfiraren, fodrar ett mer frekvent och lyhört affärsutvecklingsstöd förankrat i relevant och aktuell kunskap.

En annan central utmaning handlar om att tillgodose företags önskemål om prognoser och framtidsscenarion. Stöd av det här slaget finns i dagsläget inte tillgängligt i samma utsträckning som tidigare då sam- och framtid just nu är mer oviss, förändringar sker snabbt samt att kunskapsutveckling tar tid. Denna komplicerade ekvation medför konsekvenser för företags möjligheter att kunna agera strategiskt och långsiktigt. I samtalet med företagsfrämjande intressenter underströks att det just nu är viktigare än någonsin att säkerställa att främjarna har insyn i de de trendspaningar och omvärldsanalyser som trots allt tillgängliggörs. Budskapet var tydligt: dessa måste inhämtas och förmedlas vidare till företagen.

I samtalet lyftes även erfarenheter av att större svenska städer är hårdare drabbade av minskad turism jämfört med exempelvis mindre destinationer och besöksmål på landsbygden. Dels har de utländska besökarna generellt uteblivit, dels har svenska hemesterfirare i första hand valt naturturism före besök i städer. Denna prioritering har i sin tur belastat befintlig infrastruktur hårt. Exempelvis lyftes vandringsleder, sophantering, sanitetsinrättningar och andra delar i infrastrukturen som mycket viktiga för att kunna utveckla och bibehålla en hållbar naturturism.

Samtalet visade även att olika destinationer, kommuner och regioner står inför olika utmaningar vad gäller möjligheter att ställa om för stöd men gemensamt för fokusgruppens deltagare var att alla på ett eller annat vis, har arbetat mycket intensivt för att tillgodose branschens behov. Förhållningssättet till coronapandemin har präglats av att man har arbetat hårt, tänjt på befintliga gränser och agerat kreativt utifrån existerande och bitvis mycket snäva ekonomiska ramar. Allt för att på bästa sätt stå rustade i en tid under och efter coronapandemin.

Avslutningsvis framfördes försiktigt positiva perspektiv av att coronapandemin, trots alla utmaningar, har medfört värdefulla insikter om besöksnäringens betydelse för samhället i stort. Deltagarna gav också uttryck för vikten av att delta i den här typen av forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan företagsfrämjande stödstrukturer.

I samtalet deltog lärosäten tillsammans med företagsfrämjande organisationer likt destinationsbolag, kommuner, regioner och innovationsstödssystem som alla har ställts inför nya frågeställningar och utmaningar när det gäller stöd och affärsutvecklingsprocesser. Samtalet genomfördes inom ramen för projektet Framtidens hållbara besöksnäring. Projektet är en del av Tillväxtverkets satsning Kunskapsutveckling i coronapandemin och genomförs från 1 februari 2021 till 31 december 2022. Projektet har sin bas vid företagsinkubatorn eXpression Umeå och drivs av Annakarin Nyberg, projektledare och Anna Wikholm Kjellberg, projektmedarbetare.

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Nyheter

Besöksnäringen utmanas och utvecklas

Guider

Betydelsen av kontinuerlig omvärldsbevakning

Guider

En förändrad målgrupp

Nyheter

Samtal med företag om förändrade förutsättningar i spåren av coronapandemin

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.