International artists receive a scholarship and business development

 In News

During the fall, four new fellow students – selected artists and innovators in textile and fashion – will be welcomed to Sliperiet and eXpression Umeå. There, they will work with artistic exploration, idea and product development at Sliperiet’s workshops, and offer professional coaching in business development. The opportunity has attracted a large number of applicants from all over the world.

With the help of Hakon Swenson Foundation, the artists, who have a wide variety of backgrounds, are awarded scholarships by Sliperiet and advice on eXpression Umeå. The scholarship will allow artists to develop their internships with access to Sliperiets workshops and technical support for three months in order to realize ambitious and experimental projects.

“Being able to get support from our business developers and industry experts at Expression, they also have the opportunity to test their entrepreneurship, further develop their products and get support in their business,” says Marlene Johansson, CEO, Expression Umeå.

– Expression program is an addition that undoubtedly gives this bet an extra focus. We are very pleased to be able to offer this year’s fellows the best in terms of production environments as well as business development, and look forward to welcoming this year’s group of young promising creators, “said Emma Ewadotter, SoftLab Operator at Sliperiet.

Previously, SoftLab fellowships have, in addition to contacts and collaborations, generated works and ideas that attracted much attention. 2017 fellows Maria Castellanos and Alberto Valverde developed, for example, an interactive portable work of art, Symbiotic Interaction, during his time at Sliperiet. The result has been shown internationally and, among other things, was awarded by the French festival Look Forward Fashion Tech.

2018 SoftLab fellows

The four who receive the Softlab scholarship 2018 are textile artist Clara Sullà from Spain, material researcher, and product designer Austeja Platukyte from Lithuania, Stockholm-based textile artist Nanny Rådenman and Modist Catharina Carlsson from Umeå.

Clara Sullà has developed his art practice in Vienna, London, and Egypt, and is increasingly specialized in textile materials. For the past ten years, she has designed and created fire resistant, waterproof and large-scale “sculptural costumes” for opera and theater as well as stage sets with textile artwork. In the autumn, Clara will produce interactive textile-based tactile panels that can be placed on walls or floors. The focus will be on innovative textures and forms of new visual and sensory effects.

Austeja Platukyte is a material designer and product designer based in Lithuania internationally. She is interested in both the practical and social, economic and psychological transformation of materials. In her project, she works experimental and interdisciplinary. The subjects ask questions about consumption and ecology. She tries to develop new design methods beyond the logic of mass production and common ideas about beauty, functionality, and universality – with the goal of creating new values for a more sustainable future. During his stay in Umeå, Austeja will develop bioplastics with textile waste as raw material.

Nanny Rådenman is a textile artist, trained at, among others, Kawashima Textile School in Japan, and now active in Stockholm. Nanny appreciates the simple expression of a weave or embroidery, which in fact is often built up by a complicated wire system. She finds her inspiration in nature and everyday textiles. During the fall, Nanny will develop a connected textile – a fabric that moves as you approach the work.

Catharina Carlsson lives and works in Umeå and has, among other things, performed as a rival in the Norrlandsoperan. Catharina works experimentally in her hat manufacturing and is happy to use unexpected materials and techniques. Several of her creations have been on the prize pool in hat competitions and published in the international fashion press. In the fall, Catharina will use digital manufacturing technology to produce a streetwear collection of everyday hats with a surprising twist.

Recommended Posts

Internationella konstnärer får arbetsstipendium och affärsutveckling

Under hösten välkomnas fyra nya arbetsstipendiater – utvalda konstnärer och innovatörer inom textil och mode – till Sliperiet och eXpression Umeå. Där kommer de att jobba med konstnärlig utforskning, idé- och produktutveckling i Sliperiets verkstäder, samt erbjudas professionell coachning i affärsutveckling. Möjligheten har lockat ett stort antal sökande från hela världen.

Med stöd av Hakon Swenson stiftelse tilldelas konstnärerna, som har vitt skilda bakgrunder, arbetsstipendier av Sliperiet och rådgivning av eXpression Umeå. Arbetsstipendiet ska ge konstnärerna möjlighet att under tre månader utveckla sin praktik med tillgång till Sliperiets verkstäder och teknikstöd för att kunna förverkliga ambitiösa och experimentella projekt.

– Genom att de får möjlighet att få stöd av våra affärsutvecklare och branschexperter på Expression får de också möjlighet att testa sitt entreprenörskap, vidareutveckla sina produkter och få stöd i sitt företagande, säger Marlene Johansson VD, Expression Umeå.

– Expressions program är ett tillskott som utan tvekan ger denna satsning en extra skärpa. Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta års stipendiater det bästa vad gäller såväl produktionsmiljöer som affärsutveckling, och ser fram emot att välkomna årets grupp av unga lovande kreatörer, säger Emma Ewadotter, verksamhetsledare för SoftLab på Sliperiet.

Tidigare SoftLab stipendier har, utöver kontakter och samarbeten, genererat verk och idéer som rönt stor uppmärksamhet. 2017 års stipendiater Maria Castellanos och Alberto Valverde utvecklade exempelvis ett interaktivt bärbart konstverk, Symbiotic Interaction, under sin tid på Sliperiet. Resultatet har visats internationellt och bland annat belönats med pris på den franska festivalen Look Forward Fashion Tech.

2018 års SoftLab-stipendiater

De fyra som får ta emot Softlab stipendiet 2018 är: textilkonstnären Clara Sullà från Spanien, materialforskaren och produktdesignern Austeja Platukyte från Litauen, Stockholmsbaserade textilkonstnären Nanny Rådenman samt modisten Catharina Carlsson från Umeå.

Clara Sullà har utvecklat sin konstpraktik i Wien, London och Egypten och alltmer specialiserat sig på textila material. Under de senaste tio åren har hon bland annat designat och skapat brandbeständiga, vattentäta och storskaliga “skulpturala kostymer” för opera och teater, samt scenuppsättningar med textila konstverk. Clara ska under hösten tillverka interaktiva textilbaserade taktila paneler som kan placeras på väggar eller golv. Fokus kommer att ligga på innovativa texturer och former för nya visuella och sensoriska effekter.

Austeja Platukyte är materialdesignforskare och produktdesigner som med bas i Litauen ställt ut internationellt. Hon intresserar sig för såväl den praktiska som den sociala, ekonomiska och psykologiska omvandlingen av material. I hennes projekt arbetar hon experimentellt och tvärdisciplinärt. Objekten ställer frågor om konsumtion och ekologi. Hon försöker utveckla nya designmetoder utanför massproduktionens logik och gängse idéer om skönhet, funktionalitet och universalitet – med målsättningen att skapa nya värden för en mer hållbar framtid. Under sin vistelse i Umeå ska Austeja utveckla bioplaster med textilt avfall som råmaterial.

Nanny Rådenman är textilkonstnär utbildad vid bland annat Kawashima Textile School i Japan, och numera verksam i Stockholm. Nanny uppskattar det till synes enkla uttrycket i en väv eller ett broderi, som i själva verket ofta är uppbyggt av ett komplicerat trådsystem. Hon finner sin inspiration i naturen och vardagliga textilier. Under hösten ska Nanny utveckla en uppkopplad textil – ett tyg som rör sig i takt med att man närmar sig verket.

Catharina Carlsson lever och verkar i Umeå och har bland annat gjort inhopp som modist på Norrlandsoperan. Catharina jobbar experimentellt i sin hatt-tillverkning och använder gärna oväntade material och tekniker. Flera av hennes kreationer har hamnat på prispallen i hatt-tävlingar och publicerats i internationell modepress. Under hösten kommer Catharina att använda digital tillverkningsteknik för att ta fram en streetwear-kollektion av vardagshattar med en överraskande twist.

 

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search