fbpx

Challenging and developing the tourism industry

Challenging and developing the tourism industry

Stark framtidstro, innovativ omställning mot nya marknader och utmanande skevheter i ekonomiska stödstrukturer var några av de brännande ämnen som diskuterades av ägardriva företag inom besöks- och upplevelsenäringarna. Samtalet ägde rum under fredagen den 7 maj som en del av projektet Framtidens hållbara besöksnäring.

Fredagens digitala samtal lockade en bredd av deltagare både vad gäller geografisk spridning och verksamhetsområden. Syftet var att skapa förutsättningar att dela erfarenheter och kunskaper mellan företag med anledning av den just nu pågående pandemin. Vi kunde konstatera att innovationsrikedomen bland företagen har varit märkbart stor, att utmaningarna är fortsatt många och som deltagarna uttryckte det, behovet av den här typen av arrangemang där möjligheter ges att få ta del av andras framgångar och bakslag är stort. Flera deltagare vittade om ett hårt, strävsamt och ensamt arbete där det därför finns stora behov av att få möjlighet att arbeta tillsammans.

Om och om igen möter vi röster från näringen som efterfrågar den här typen av digitala och modererade samtal där man får möjlighet att diskutera, sprida och dela viktiga erfarenheter. Det är uppenbart att behovet av erfarenhetsutbyten just nu är stort, konstaterar Annakarin Nyberg and Anna Wikholm Kjellberg, ansvariga för projektet Framtidens hållbara besöksnäring vid eXpression Umeå och arrangörer av fredagens samtal.

Diskussionerna visade att många företag har använt tiden under pandemin till att utveckla sitt tjänste- och produktutbud och att rusta för den tid som kommer post corona. Till exempel genom att certifiera sig inom hållbarhet och att inhämta ny kunskap via pågående projekt inom besöksnäringen. Många har dock tappat i omsättning men tack vare olika ekonomiska stöd har dessa strategiska utvecklingsmöjligheter ändå kunnat prioriteras. Exempelvis har man ställt om från en internationell till en nationell, regional och lokal målgrupp och marknad. Generellt kan sägas att många företag har arbetat innovativt och skapat en ökad bredd i sina verksamheter. Några exempel på det är förändrade och förfinade affärsmodeller och nya vägar för intäkter genom exempelvis crowdfunding. Deltagarna vittnade även om förändrade kund- och konsumentbeteenden i form av att exempelvis bokningar numera sker med mycket kort framförhållning och att avbokningar genomförs senare än normalt. Dessa förändrade beteenden ställer stora krav på planering av verksamheterna. Vidare lyftes också vikten av att fortsatt arbeta för att bibehålla relationer till befintliga kunder likväl som att nå ut till nya och potentiella sådana. Detta har inneburit en ökad aktivitet i sociala medier.

Samtidigt som de ekonomiska stödens möjligheter lyftes, riktades även skarp kritik i fråga om hur stöd har fördelats mellan olika branscher likväl som inom näringen.

De ekonomiska stöden har slagit snett och orättvist! Regler för permitteringsstöd har inte tagit hänsyn till vår bransch där många har säsongsanställda och företag som inte bedrivs som aktiebolag. Medan vissa har fått omfattande stöd har andra inte sett en krona. Det råder en stor skevhet som bottnar i okunskap om vår bransch och det är mycket allvarlig för näringen, konstaterar Annika Rydman, VD Granö Beckasin.   

Avslutningsvis lyftes frågan om framtiden och hur besöksnäringen kan möta de nya och föränderliga krav och förutsättningar som pandemin medför. Deltagarna gav uttryck för vikten av att fortsätta blicka framåt och att förbereda sig för en rivstart som man uttryckte, kommer krävas den dag som pandemin väl lättar sitt grepp. Då menade man, kommer ett stort intresse finnas för människor att mötas, utforska och uppleva nya platser och sammanhang.

Projektet Framtidens hållbara besöksnäring är en del av Tillväxtverkets satsning Kunskapsutveckling i Coronapandemin och genomförs under perioden 1 februari 2021 till 31 december 2022. Projektet har sin bas vid företagsinkubatorn eXpression och drivs av Annakarin Nyberg, projektledare och Anna Wikholm Kjellberg, projektmedarbetare.

Latest posts from the sustainable tourism of the future

News

eXpression Future Retail Lab participated at the NRWC conference

Guides

How to create great customer experiences

Guides

How to make your customer segmentation relevant

News

Responsive, creative and flexible communication

sign up for our newsletter

Fashion, architecture or design? Enter your email address and preferences and you'll be notified when a new post matches your interests.