fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Design for longlivity

Projektnamn: Design for longlivity: Samtida produktion och konsumtion i Övre Norrland
Region: Norrbotten och Västerbotten
Projektperiod: 2021-06-01 t o m 2023-10-31
Total budget: 5 728 775 kr
Partner: RISE
Finansiärer: Tillväxtverket , Region Västerbotten, Umeå Kommun

I projektet Design for longevity vill vi genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra till hållbar tillväxt och innovationskraft inom kulturella och kreativa branscher i övre Norrland.

Både EU och FN sätter de kreativa och kulturella näringarna i centrum för en hållbar innovationskraft och vid återuppbyggandet av samhällen efter pandemin. Det är en sektor som spelar en avgörande roll för utvecklingen av hållbara, attraktiva och levande samhällen, men det är samtidigt den sektor som drabbats hårdast av covid-19 pandemin.

Design for longevity är ett samarbete för att stärka den kreativa sektorn och en satsning där tradition och framtid smälter samman. Det övergripande syftet med projektet är att genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra till hållbar tillväxt och innovationskraft hos små och medelstora företag i övre Norrland. Målgruppen är kreatörer och producenter, företag som är hårt drabbade av pandemin.

ARBETSPAKET

Design for longevitys tre övergripande arbetspaket för att stötta målgruppen:

AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM

Under programperioden genomför Design for longevity två affärsutvecklingsprogram för kreatörer och tillverkare med kulturarv och designprocess som överbryggare. Programmen ska öka kunskapen om designprinciper för lång livslängd i föremål och produkter med utgångspunkt i vårt kulturarv. Deltagarna kommer att få möjlighet att tillvarata kulturarv, immateriella värden och kunskaper som tidigare generationer skapat och tolka dessa samt föra dem vidare in i framtiden.

Programmen syftar även till att bättre förstå och använda designprocessen som verktyg och därmed utvecklas som kreatör samt skapa ett högre affärsvärde. Slutligen vill Design for longevity utveckla kvalitativa nätverk och mötesplats för kreatörer, experter, lokala leverantörer som ger förutsättningar för gemensamma försäljningskanaler såväl nationellt och internationellt.

Affärsutvecklingsprogrammen vänder sig till kreatörer och små företag inom de kulturella och kreativa branscherna som vill stärka sin affärsmodell och lokala produktion, utveckla sitt varumärke genom storytelling samt hitta nya digitala produktionssätt för att nå ut med sitt värdeerbjudande. 

ÖPPNA INNOVATIONSMILJÖER


Genom våra öppna innovationsmiljöer ger vi möjlighet att testa digital teknik och gränsöverskridande samarbeten. Innovationsmiljöerna erbjuder expertis för prototyping, produktutveckling och utforskning av nya material och digital teknik, och interaktiv design. Genom RISE, eXpression Umeå och Västerbottens Museums samverkan kan vi erbjuda flertalet miljöer som fungerar som platser att utforska och lära tillsammans med andra.

ETABLERA PRODUKTIONSNÄTVERKET SPOK

Samtida produktion och konsumtion (SPOK) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Design for longevity kommer att etablera, driva och utveckla ett SPOK nätverk för norra Sverige som skapar förutsättningar för kreatörer och producenter att tillhandahålla produkter av hållbara material med kortare transporter och därmed mindre klimatpåverkan.

KOMMUNIKATION

Inspiration, kommunikation och resultatspridning av arbetet i projektet Design for longevity sker främst via:

FILMER


Dokumentera kreatörernas och tillverkarnas processer genom ”storytelling”. Vi synliggör designprocessen genom filma och dokumentera hela processen under projektperioden. Resultatet blir både möjligheten att visa dessa berättelser från kreatörer i norra Sverige men även material som kreatörer och tillverkare kan ta med sig i sitt eget varumärkesarbete och exponera i olika digitala kanaler och utställningar. 

Länk till samtliga filmer som producerats inom ramen för projektet.

PODCAST

Genom podden ”Kreativa Norrland” så lyfts kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Poddens fokuserar på att lyfta befintliga kreatörers historier för att inspirera andra kreatörer, sprida kunskap om branschen till allmänheten samt inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. 

Kreativa Norrlands podcastomslag med programledarna Matilda Henningsson och Oskar Riby.

Länk till podcasten Kreativa Norrland.

PROJEKTMÅL

Design for longevity övergripande mål är att utveckla och framtidssäkra samarbetsformer och skapa direkt nytta för företag inom kulturella och kreativa branscher i stad och land. Det är ett strategiskt arbete för att tillsammans att utveckla verksamheter i norra Sverige där design, konst, kultur och kreativa näringar spelar en avgörande roll för en hållbar innovationskraft och transformation mot ett hållbart samhälle.

Design for longevity arbetar även med två horisontella mål under projektperioden. Det första är miljömässig hållbarhet genom att utveckla och implementera designprinciper för lång livslängd. Att i den tidiga designfasen göra noga överväganden av  materialval och designprinciper som utgår från inget spill eller slöseri och ett varsamt användande av resurser och energi genom hela produktionsprocessen och distribution.

Det andra horisontella målet är social hållbarhet, jämställdhet och lika villkor. Då olika branscher mäts med ibland olika synsätt på företagande kommer projektet redan från start arbeta med expertis inom normkritisk innovation och processledning. Detta syftar till att lyfta dialogen och eventuell problematik tidigt för att skapa jämställda synergieffekter och etablera synen på företagande på lika villkor.

KONTAKT

Barbro Renkel, eXpression Umeå
barbro.renkel@expressionumea.se

Matilda Henningsson, RISE
matilda.henningsson@ri.se