Om expression

eXpression Umeå är Sveriges ledande företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de kulturella och kreativa branscherna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb. 

Varumärkeslöfte

Vårt varumärkeslöfte visar den centrala nytta för kunder och intressenter som vi lovar att leverera.

Vi lovar att tillsammans med kreatörer utmana normer inom företagsutveckling med fokus på konstnärliga, kulturella och kreativa branscher.

Det gör vi genom att erbjuda kreatörer:

  • Möjlighet att iterera fram affärsmodeller för sina idéer, innovationer och företag.
  • Provtrycka sitt entreprenörskap och entreprenöriella förmåga.
  • En trygg plats att lyckas och misslyckas på.
  • Ett community i syfte att skapa starka relationer för framtiden.

Innovativa miljöer

Hos oss finns en bred uppsättning teknik för skapande i bild och ljud, från ax till limpa. I Motion Studio, Sound Studio och Media Studio finns den teknik du behöver för att jobba med stillbilder, rörliga bilder och ljud i en professionell miljö med kraftfull utrustning. Film, mjukvaruutveckling, spelutveckling och 3D-modellering är några exempel på hur våra studior kan användas.

I Media Studio kan du arbeta med stillbild, rörlig bild och 3D-modellering till exempelvis filmer, appar och spel. Här finns fem arbetsstationer.

Miljöerna drivs av Curiosum och av deras kunniga tekniker får du hjälp i användningen av programvarorna och maskinerna så du kan skapa prototyper till din egen verksamhet.

3D Labbet på Curiosum

Makerspace

Makerspace är två öppna verkstäder med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, en rad symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.

Makerspace 1

Verktyg för visualisering, digital tillverkning och utveckling av idéer, prototyper och produkter. 

Makerspace 1 är en prototypverkstad som används för att skapa idéer och visualiseringar i undervisning, forskning och samverkan mellan företag och Umeå universitet. 

Tillsammans med forskare, lärare och kreatörer utvecklas metoder och verktyg för att använda ”rapid prototyping” och digital produktion i undervisning, forskning, idéutveckling och strategiskt arbete. 

Makerspace 2

Innovationsverkstad för textilt experimenterande, digitalt mode och kroppsnära teknologi.

Makerspace 2 är en prototypverkstad för textiler, kroppsnära teknologi, digital modeproduktion och Internet of Things. Här möts forskare, studenter, konstnärer, entreprenörer och kreatörer för att utforska idéer kopplade till textil och kroppsnära teknologi.

Ägare och finansiärer

eXpression Umeå ägs av Umeå universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag Aktiebolag. Umeå Kommunföretag är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag.

Förutom våra ägare har vi även externa samarbetspartners och finansiärer för våra olika projekt och branschsatsningar.

Ett regionalfondsprojekt och samarbetsprojekt mellan eXpression och Handelshögskolan i Umeå.

Ett regionalfondsprojekt och samarbetsprojekt mellan eXpression och Handelshögskolan i Umeå.

Projektets syfte är att löpande utveckla en branschöverskridande test- och utvecklingsmiljö som men hjälp av kulturella och kreativa näringar stärker nytänkande och innovation i regionen.

Projektmålet är att utveckla en branschöverskridande test- och utvecklingsmiljö som med hjälp av kulturella och kreativa näringar stärker nytänkande och innovation för hela regionen. En test- och utvecklingsmiljö där stora och små, såväl som nystartade företag och kreatörer möter varandra över gränserna samt tar del av den kunskapsutveckling som sker inom akademin.

Här stärker vi branschöverskridande nätverk och samarbeten mellan företag inom de kreativa näringarna i norr och i Sverige genom samarbetspartners. Handelshögskolans forskare utforskar hållbara affärsmodeller, shared business models, olika former av värdeskapande inom näringen som bidrar till en hållbar tillväxt.

Finansiärer: EU, Region Västerbotten, Umeå kommun

– en accelerator för kreativa näringars internationalisering och tillväxt

eXpressions andra regionalfondsprojekt som vi driver tillsammans med High Coast Creatives i Örnskoldsvik. Det övergripande målet med projektet är att skapa tillväxt hos kreatörer i övre norrland genom viljan att växa, utveckla digitala strategier och nå den globala marknaden från såväl landsbygd som i stad. Projektmålet är att öka internationaliseringen och exportmöjligheterna för KKN företag i ÖN genom ett utvecklat affärsutvecklingsstöd, nya digitala affärsmodeller och samnyttjande resurser.

I projektet samverkar vi med High Coast Creative för metod- och kunskapsutveckling för att stödja och utveckla kreativa näringarna i norr.

Finansiärer: EU, Region Västerbotten, Umeå Kommun, Öviks kommun, Företagarna Örnsköldsvik

Ett vinnova-finanseriat samarbetesprojekt med Companion, Umeå kommun och Innovationskontoret vid Umeå universitet.

Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter kring sociala innovationer samt bygga en stark konstallation av aktörer i norr för stärkt affärsstöd för sociala innovationer och socialt entreprenörskap.

Vårt fokusområde KKB

Konstnärliga, kulturella och kreativa branscher (KKB) består av företag med kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller som råvara.  

Företag in om KKB kan skapa inom ett eller flera olika kulturuttryck, som till exempel arkitektur, slöjd, film, dataspel och så vidare. 

Det kan även vara företag som levererar tjänster inom design, marknadskommunikation eller media och grundar leveransen på kulturell kompetens eller de som bygger vidare på andras skapande. 

Den nationella definitionen av KKB är hämtad från Tillväxtverket och analysrapporten Kreametern som togs fram för några år sedan på uppdrag av regeringen.  

I den definitionen beskrivs nio branschgrupper där vissa har ytterligare branschkategorier under sig. eXpression Umeå utgår ifrån den indelningen när vi definierar våra fokusområden men i vissa projekt och samarbeten händer det att vi riktar oss mot ytterligare branscher. 

Branschgrupp

Branschkategori

Arkitektur Arkitektur
Audiovisuellt

Audiovisuella lagringsmedier

Dataspel

Film & tv

Radio

Bild & Form

Konst

Design

Foto

Kulturarv

Arkiv

Muséer

Historiska och arkeologiska platser

Litteratur & Press

Press

Litteratur

Bibliotek

Litterärt och konstnärligt skapande Litterärt och konstnärligt skapande
Mode Mode
Reklam Reklam

Scenkonst

Musik

Kulturutbildning

Scenkonst

Projekt och samarbeten

eXpression Umeå ingår i flertalet samarbeten samt driver och ingår i flertalet projekt.

Carpe digem är ett EU-projekt inom Interreg Europe.
Projektet utvecklar den regionala förmågan att involvera medborgarna i digital transformation genom utveckling av smarta tjänster och produkter som skapar jobb och tillväxt, attraherar investeringar i forskning och utveckling och som generar balans mellan stad och land. Projektet tar fram en handlingsplan för hur delaktighet och förankring kan stärkas i framtagande, införande, genomförande och uppföljning av kommande regionala strategier genom att utveckla användandet av öppen och social innovation. I målgruppen ingår – förutom de aktörer som traditionellt medverkar i framtagandet av regionala och lokala strategier – också civilsamhälle och samhällsmedborgare, dvs. den omfattar hela pentahelixperspektivet.

I projektet deltar:

Digital Nievre Joint Authority (FR)
Mallorca Chamber of Commerce (ES)
Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (PT)
University of Ljubljana (SL)
Republic of Slovenia – Ministry of Public Administration (SL)
European Regions Network for Application of Communications Technology (IE)
Business Agency Association (BG)
Republic of Bulgaria Ministry of Economy (BG)
Region of Vasterbotten (SE)
Uminova Expression (SE)

Länk till projektets hemsidawww.interregeurope.eu/carpedigem

Carpe digem I Sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/InterregCARPEDIGEM/
Instagram: carpedigeminterreg
Twitter: @CARPE_DIGEM

Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-31
Pågående/Avslutat
PÅGÅENDE
Stödmottagare
Region Västerbotten
Stödmottagare län
Västerbotten
Stödmottagare kommun
Umeå
Nettobeviljat belopp
77 940 €

Umeå har ett effektivt och inkluderande stödsystem för innovation med akademiska och företagsinkubatorer i världsklass [med stort fokus på allt från från biomedicin till kreativa och kulturella sektorer]. Miljön dessa aktörer verkar inom är otroligt viktigt och lyckligtvis ligger det i Umeås DNA att arbeta inkluderande och att utmana normer, skapa en reflexiv och stimulerande miljö att arbeta i.

Design by Umeå samlar innovationsaktörer som vill arbeta inkluderande och utmana normer. Utöver eXpression Umeå ingår följande aktörer i nätverket: Umeå Institute of Design (UID), RISE, Research Institutes of Sweden AB, Umeå Institute of Architecture, Umeå School of Art, Bildmuseet, Curiosum och Region Västerbotten.
https://www.designbyumea.com

Young Startup Day är ett event som arrangeras varje år i syfte att inspirera till företagande. Nästa generation av entreprenörer är en nyckelgrupp för att Umeå och Västerbotten ska kunna fortsätta att växa. För att förstärka denna utveckling behöver vi ännu fler som startar och driver företag.

Young Startup Day arrangeras av eXpression Umeå, Aptum, BIC Factory, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Uminova Innovation och Ung Företagsamhet Västerbotten. 

Mer info om eventet finns på http://youngstartup.se

eXpression Umeå är stolt medlem i SISP – Swedish Incubators & Science Parks. SISP är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks med 65 medlemmar som driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige, och som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.
https://www.sisp.se

En branschorganisation för företagsfrämjande verksamheter inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna.
https://www.creartivesweden.se 

Är ren branschorganisation för den kreativa näringen i Höga Kusten. 
https://www.highcoastcreative.se

Projektet Framtidens hållbara besöksnäring syftar till att öka kunskaper för företag inom turism, besöks– och upplevelsenäringar med inslag av handel. Genom spridning av erfarenheter och kunskaper skall projektet hjälpa företag och andra intressenter att stå bättre rustade i den utmanande branschomvandling som pågår och som just nu accelereras givet den pågående coronapandemin. Projektet är en del av Tillväxtverkets satsning Kunskapsutveckling i coronapandemin och genomförs under perioden 1 februari 2021 – 31 december 2022. 

Ta del av nyheter om projektet, fördjupningsmaterial med reflektionsfrågor och övningar för dig som är företagare eller arbetar i en företagsfrämjande organisation här.