fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Betydelsen av kontinuerlig omvärldsbevakning

Betydelsen av kontinuerlig omvärldsbevakning

Alldeles nyligen stod frågor om digitalisering och globalisering i centrum för företags utvecklingsarbete. Därefter uppstod coronapandemin och samhället ställde om i strävan efter att parera den första pandemivåg som bredde ut sig över Sverige och världen. Därefter kom en andra, och i skrivande stund formulerar media rubriker som handlar om att en tredje våg rullar in. Från att företag sakta men säkert arbetade för att digitalisera och nå ut med varor och tjänster globalt, kom utvecklingen i stället att präglas av abrupt acceleration och ovissa förutsättningar. Följaktligen fick företag, i ett mycket högt utvecklingstempo, arbeta för att sjösätta nya affärsmodeller parallellt som modellerna verifierades. Detta kreativa, explorativa och direkta utforskande har inte bara präglats av avsaknad av tid, det har också minimerat det så viktiga utrymmet för reflektion.

Våra erfarenheter visar att en kontinuerlig utveckling som skett parallellt med direkt verkställande har varit viktig för många bolags överlevnad. Vi ser även betydelsen av starka varumärken och kundrelationer. Vi ser till exempel att företag med samsyn kring värderingar och kärnvärden har kunnat skapa både utrymme och vinna kunders tolerans för detta explorativa omställningsarbete.

I tider av kris, snabb och omvälvande utveckling är det dock viktigt att fortsatt orka lyfta blicken, göra omvärldsbevakningar och ta del av trendspaningar. Att ställa sig frågor om vilka branscher ni kan lära av, vilka företag och entreprenörer som inspirerar eller som står för ny kunskap som kan gagna er verksamhet. Genom sådan omvärldsbevakning finns goda möjligheter att identifiera nya och goda exempel, likväl som det ger möjligheter att lära av andras misstag.

Syftet med reflektionsfrågorna är att synliggöra hur ni arbetar med omvärldsbevakningar och trendspaningar idag samt att reflektera över hur det arbetet kan utvecklas för att bidra till mer hållbara affärsmodeller.

Reflektionsfrågor: affärsmodeller, omvärldsbevakning och trendspaning

Hur skulle ert befintliga arbete med omvärldsbevakningar och trendspaningar kunna utvecklas för att öka ert företags lyhördhet inför omvärldsförändringar?

Hur bedömer ni er affärsmodells flexibilitet utifrån omvärldsförändringar som till exempel utvecklingen av:

  • Digitalisering
  • Coronapandemin
  • Konjunkturen
  • Konsumentprioriteringar (vad vi lägger våra pengar på)
  • Hemester
  • Social distansering

Med utgångpunkt i era resonemang: vad blir konsekvenserna, det vill säga vad bedömer ni rent konkret att ni behöver utveckla för att öka er flexibilitet och på så vis stå mer hållbart rustade inför en morgondag?

Kan ni se andra möjligheter som framträder av er analys?

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev