fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

Efter drygt två år av pandemi har vi nu successivt börjat lägga dess mest dramatiska faser bakom oss. För många människor har pandemin inneburit en utmanande tid kantad av bland annat osäkerhet i form av rädsla för sjukdom, restriktioner, förändrade arbetsmetoder, nya förutsättningar för social samvaro och en stor påverkan på samhället i stort. Idag, våren 2022 pågår en successiv återgång till arbetsplatserna och det så kallade nya normala. Hur återgången kan eller bör ske och vad det nya normala egentligen innebär är ännu ovisst. I ljuset av denna ovisshet är samtalet om vilka lärdomar som kan och bör tas med från de senaste åren viktigt att föra. Hur kan det nya normala skapas mot bakgrund av de erfarenheter och kunskaper vi idag bär? Vi riktade frågorna till näringslivs- och affärsutvecklare verksamma i sex kommuner i Västerbotten.

Utmaningar för en företagsfrämjare

På frågan om vad som varit utmanande under pandemin får vi bland annat svaret att det har varit svårt att via digitala plattformar nå ut med engagemang och tydlighet likväl som att hålla sig a jour med kollegor och företag. Det har också varit svårt att kunna befinna sig på plats i de fysiska miljöerna och dessutom har restriktionerna medfört att spontana besök inte har kunnat genomföras. Det har i sin tur inneburit att det har varit svårt att hålla sig uppdaterad om vad som sker i företagen och att få en förståelse för vilka behov som finns. Detta menar man, har ytterligare komplicerat möjligheten att arbeta mer långsiktigt med utvecklingsperspektiv eftersom fokus har tvingats riktas på problemlösning här och nu. Slutligen lyfts även det stora informationsflödet från olika aktörer som stort och svårt att navigera.

Den andra sidan av myntet: nya möjligheter

Samtidigt som restriktioner och ökat digitalt arbete har upplevts som begränsande, finns också en annan och mer positiv syn på pandemin och dess konsekvenser för möjligheten att arbeta företagsfrämjande. Pandemin beskrivs ha gett upphov till en digital acceleration vilket man menar är positivt. Accelerationen har upplevts som ett slags utforskande vilket har fungerat tack vare hög acceptans och stort tålamod hos samarbetspartners, kollegor och de företag man arbetar för att främja. Exempelvis har det skapats möjlighet att genomföra studiebesök, möten och arrangemang digitalt. Det menar man, har varit tidsbesparande och effektivt och har skapat förutsättningar för fler människor att kunna delta vid events och aktiviteter av olika slag. Även möjligheten att nå ut till nya nätverk och att samverka mellan kommuner och sammanföra nya aktörer och grupper har upplevts smidigare och som en viktig och intressant möjlighet.

Vi kan idag se att flertalet företag och företagsfrämjande organisationer har haft förmågan att ställa om under pandemin och man har gjort det snabbt – trots att förutsättningarna sällan har varit optimala. Inte minst har det också utvecklats ett mod att ta sig an nya digitala tekniker. Samarbets- och anpassningsförmågan, viljan att utforska, lära och utvecklas varit hög, konstaterar, Annakarin Nyberg, programansvarig affärsutvecklare vid eXpression Umeå.

Under pandemin har vikten av omvärldsanalyser, riskanalyser och krisplaner synliggjorts. Även om dessa analyser och planer har forcerats fram i kris och under hårt arbete är det faktum att de idag finns på plats någonting som lyfts fram som ett exempel på ett viktigt arbete som genomförts tack vare, eller på grund av pandemin.

Vi har genomfört riskanalyser och uppdaterat krisplaner, vi står helt enkelt bättre rustade och förberedda inför liknande situationer i framtiden. Det gäller både företagen och oss som arbetar företagsfrämjande, konstaterar Lena Öhlund verksamhetsledare vid inkubatorn Bic Factory i Umeå.

Mot det nya normala: viktiga lärdomar

De digitala mötena beskrivs som effektiva, hållbara och ekonomiskt mer fördelaktiga. Samtidigt menar man, krävs de fysiska mötena för att kunna fortsätta utvecklas och skapa synergieffekter mellan företag. Det ena eller det andra upplevs inte mer fördelaktigt, däremot lyfts hybridmöten som ineffektiva och ses inte som en önskvärd form för möten och samverkan.

En annan viktig lärdom handlar om att hålla kvar vid arbetssättet som utvecklats under pandemin. Ett arbetssätt som har präglats av att vara mer flexibel, snabb och att våga “köra på” för att på så vis utforska sätt att möta företag i deras vardag.

Vi har lärt oss att vi på kort tid kan ta fram nya kraftfulla kunderbjudanden, att vi inte behöver testa dem i den omfattning vi gjort tidigare. Det blir tillräckligt bra i alla fall, menar Torbjörn Edwall, Affärsutvecklare vid Almi Nord.

En viktig aspekt att beakta på vår väg mot det nya normala handlar om återgången från digitala till fysiska, digitala och hybrida möten och den ställtid som nu återigen får en annan betydelse. Under pandemin bokades möten ofta block i block via digitala mötesplattformar vilket kunde medföra en arbetsdag med få pauser och begränsad tid för reflektion, summering och planering. I samband med återgången menar man, är det viktigt att återigen införa ställtiden för att möjliggöra kombinationen av digitala, analoga och hybrida möten. Det är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev