fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Förändrade affärsutvecklingsprocesser i spåren av coronapandemin

Förändrade affärsutvecklingsprocesser i spåren av coronapandemin

I det fortlöpande arbetet med att utveckla, etablera och genomföra acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab läggs bland annat stor vikt vid det pedagogiska upplägget. En utgångspunkt för detta arbete handlar om att lärande i stor utsträckning sker genom handling. I detta fall, när deltagande företag prövar nya och förvärvade kunskaper genom att omsätta den i praktisk handling. Detta möjliggörs dels genom ett självständigt och drivet självledarskap där företagsrepresentanten tar stort ansvar för sitt eget och för företagets utveckling. Dels möjliggörs det genom de strukturerade former som utvecklats inom acceleratorprogrammet och som stödjer processen att omsätta teori till praktik och att gå från tanke till handling. Sådana strukturerade former återfinns idag inom olika stödstrukturer och kan exempelvis handla om:

  • att förse deltagare med uppgifter inför en workshop, föreläsning eller ett coachsamtal inom ett specifikt område så som exempelvis exportmognad, internationalisering, finansieringsmodeller för tillväxt eller olika kommunikativa aktiviteters betydelse för konvertering,
  • att följa upp och implementera detta förarbete i en workshop, en föreläsning eller ett coachsamtal och därmed säkerställa att deltagande företag är insatta i det ämne som är föremål för aktiviteten samt att de får förutsättningar att accelerera sin utveckling.
  • att efter en workshop, föreläsning eller ett coachsamtal, säkerställa att företaget fortsätter utvecklas och utmanas genom att följa upp med nya uppgifter som ligger till grund för fortsatt och konkret handling,
  • att fortsättningsvis och löpande, följa upp och vidareutveckla detta arbete i kontinuerlig dialog mellan affärsutvecklare och företag.

Denna form stödjer företag att omsätta ny kunskap i konkret handling. Den hjälper även till med att upprätthålla en kontinuerlig affärsutvecklingsprocess med bibehållet fokus på engagemang, progression, prioriteringar, avgränsningar och självledarskap. Detta arbetssätt ställer således inte bara högre krav på affärsutvecklaren, hens roll och metoder, det ställer även högre krav på de företag som ges möjlighet att utvecklas inom företagsfrämjande stödstrukturer.

Reflektionsfrågor: om att utveckla sina affärsutvecklingsprocesser

Coronapandemins krav på snabb omställning har synliggjort såväl styrke- som utvecklingsområden i befintliga affärsutvecklingsprocesser. Syftet med de reflektionsfrågor som nu följer är att kritiskt granska och lära av tiden under coronapandemin, och som en följd och där så är möjligt, utveckla våra affärsutvecklingsmetoder mot att bli än mer hållbara.

  • Ovan angavs exempel på affärsutvecklingsprocesser, vilka andra former kan ni som affärsutvecklare se bidrar till handling, självledarskap och fortsatt utveckling hos företagen?
  • Håller ni med om att coronpandemin påskyndat och förfinat affärsutvecklingsprocesserna? Varför/varför inte?

Avslutande reflektion: om att prioritera och fördela stöd

Under coronapandemin har stora krav ställts på företags engagemang, snabba utveckling och omställning. Som en följd har behovet av stöd ökat i form av exempelvis ekonomiska stödformer, tid tillsammans med affärsutvecklare och tillgång till ny kunskap genom till exempel dialog med branschexperter eller teknisk expertis. Samtidigt har många stödstrukturers ekonomiska handlingsutrymme minskat. En viktig fråga handlar om hur stöd till företag kan eller bör fördelas givet rådande situation.  

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev