fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING INOM HANDEL OCH BESÖKSNÄRING

HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING INOM HANDEL OCH BESÖKSNÄRING

Den pågående pandemin har bidragit till ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor. Idag finns en ambition och vilja bland många företag att utveckla sina verksamheter än mer hållbart. Det skapar positiva effekter för såväl företag som för individer och samhällen.

Hur kan hållbarhetsarbetet förenklas?

Idag upplever många SME-företag att begreppet hållbarhet är komplext och att det är utmanande att omsätta i praktiken. Ett första steg är att kartlägga hur långt företaget har kommit i sitt hållbarhetsarbete. I det här arbetet tydliggörs ofta både utmaningar och möjligheter vilket underlättar utvecklingen mot en mer hållbar verksamhet. Det kan i sin tur medföra kreativa och nyskapande affärsmöjligheter.

Ytterligare faktorer som har betydelse för företagets hållbarhetsarbete handlar om att anpassa arbetet efter företagets specifika förutsättningar i fråga om exempelvis, personresurser, kunskap, ekonomi och behov. Dessa bör tas ställning till för att arbetet skall vara genomförbart.

Hållbarhet som begrepp handlar inte enbart om miljö utan innefattar även sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Det handlar om att ha en plan med aktiviteter som innefattar dessa sakområden och att arbeta löpande med uppföljning. Först då kan en långsiktig hållbar utveckling uppnås (se kortfattad beskrivning av respektive sakområde nedan).

Hållbarhetsförvaltning

Innebär att det finns ett strukturerat program för företagets långsiktiga hållbarhetsarbete som är anpassat efter verksamhetens förutsättningar, verklighet, omfattning och storlek. Detta kan bland annat omfatta hållbarhetssystem, personalens engagemang, kommunikation och krisplan.

Social och ekonomisk nytta för samhället

Beskriver stöd och interaktion med lokalsamhällen samt lokal handel. Hanterar frågor kring exploatering av utsatta grupper, jämställdhetsfrågor och anställningstrygghet. Samarbete med och stöd för utveckling av lokala företagare.

Maximera nytta för kulturarv

Skydd av kulturarv och historiskt känsliga platser samt interaktion med ursprungsbefolkning. Omfattar exempelvis frågor om att levande kulturarv och traditioner inkluderas i mat, handel, evenemang och andra tjänster som erbjuds samt kapaciteten på de platser som besöks, för att minimera negativ påverkan.

Maximera nytta för miljö

Under detta sakområde ryms hushållning av resurser: bland annat inköp, energi- och vattenanvändning, luftföroreningar, återvinning, avfall, transporter, biologisk- och ekologisk mångfald samt klimatavtryck.

Det är tydligt att företag idag genomför ett antal olika initiativ för att bli mer hållbara, men det strukturerade arbetet kan utvecklas än mer. Att synliggöra hållbarhetsarbetet för kunder, samarbetspartner och övriga intressenter ger värdeskapande effekter såväl inom som utom den egna organisationen. Framför allt innebär detta att företagets värdegrund gällande hållbarhet kommuniceras. Därmed ökar transparensen och företages kunskaper förmedlas vilket leder till ökad trovärdighet. Ur ett affärsmässigt perspektiv bidrar det till att stärka företagets varumärke. Det kan i sin tur ge fördelar genom att kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners prioriterar företag som tydligt inkluderar hållbarhet i sin verksamhet.

Reflektionsfrågor: Hållbarhetsarbete i ditt företag

  • Varför vill ditt/ert företag arbeta för en långsiktig hållbar utveckling? Diskutera och identifiera syftet.
  • Hur kan du/ni kartlägga ert hållbarhetsarbete och undersöka vilken metod som är bäst anpassad för er verksamhet? Exempel på metoder kan vara Hållbar E-handel och GSTC.
  • Vilken målsättning har företaget med sitt hållbarhetsarbete och vad är rimligt att uppnå inom verksamheten på kort respektive lång sikt? Identifiera tre fokusområden.
  • Hur kan hållbarhet integreras i det operativa och strategiska arbetet?
  • Vilka resurser och kompetenser har verksamheten för att utforma riktlinjer för hållbarhet?
  • Finns möjlighet att utse en hållbarhetsansvarig?  
  • Hur kan ert hållbarhetsarbete skapa affärsnytta för företaget?
  • Utifrån ett hållbarhetsperspektiv, hur och till vilka prioriterade intressenter och målgrupper, kan ni kommunicera ert hållbarhetsarbete?

Tips på litteratur  

Hållbarhet i praktiken – Jan Peter Bergkvist 

CSR i praktiken – Per Grankvist  

Text: Minna Widestedt

E-mail: minna.widestedt@progrexiaconsult.se  www.progrexiaconsult.se

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev