fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Digital affärsutveckling

Digital affärsutveckling

I slutet av december 2021 kom besked om att vi återigen och i möjligaste mån, ska arbeta hemifrån. Beskedet innebär att vi efter en period med fysiska arbetsmöten och delvis återgång till att vara på plats på våra arbetsplatser, än en gång rekommenderas att arbeta digitalt. 

Inom innovationsstödsystemet och andra företagsfrämjande verksamheter har vi, likt övriga näringslivet och samhället i stort, ställt om och hittat nya former för att bedriva våra arbeten i linje med rekommendationer om exempelvis social distansering. Fysiska möten har ersatts av digitala och vi är idag vana att diskutera och samverka via exempelvis Teams och Zoom. De förändrade förutsättningarna har medfört nya sätt att bedriva affärsutveckling och coaching och vi har, precis som de företag vi arbetar med, anpassat oss efter ny teknik, ny arbetsorganisering och nya mötesstrukturer.  

Digitala möjligheter

Med snart två års erfarenhet av de förändrade förutsättningarna kan vi konstatera att affärsutvecklingsprocesserna har utvecklats positivt med avseende på möjligheterna att kontinuerligt, snabbt och smidigt följa upp och stämma av delmål tillsammans med de företag vi affärsutvecklar. Det har i sin tur skapat förutsättningar för exempelvis, en snabbare progress av såväl företags tjänste- och produktutveckling som utveckling av deras struktur och organisation. En viktig aspekt av affärsutveckling handlar också om att skapa förutsättningar för personlig utveckling, det vill säga att företagaren ökar sin affärsmässighet. Vår erfarenhet visar att de företag som flexibelt och lyhört har anpassat sig efter de nya arbetssätten också har utvecklats på ett personligt plan.  

Under pandemin har digitaliseringen accelererat och en positiv konsekvens handlar om innovations- och företagsfrämjande verksamheters möjligheter att nå ut bredare. De verksamheter som har ställt om och exempelvis, har streamat samtal och föreläsningar, genomfört webbinarium och hållit digitala sammankomster via Teams och Zoom, har nått ett större antal företag som sökt ny kunskap och nya nätverk.  

Digitala utmaningar

Erfarenheterna av pandemin visar också att affärsutvecklingsprocesserna har kommit att utmanas. Den nya tekniken och digitaliseringen har inte bara fördelar, den innebär också utmaningar. Utöver vikten av tillgång till och kunskap att behärska tekniken, har nya krav ställts på en tydligare mötesstruktur och på förhållningsregler för hur möten kan och bör bedrivas. Det har i sin tur fått konsekvenser för hierarkier och maktbalanser som ibland har utmanats och förändrats. Den som tidigare har haft det naturliga ansvaret och ledarrollen i det fysiska rummet, har med självklarhet inte bibehållit sin plats i den digitala motsvarigheten, likväl som den som inte kommit till tals i det fysiska rummet kan ha fått nya möjligheter att ta plats digitalt. Våra möjligheter att uttrycka oss genom kroppsspråk är också förändrade och det är generellt, svårare att avläsa andra människors reaktioner och engagemang. Slutligen bör också poängteras att samma positiva snabbhet och smidighet som nämndes tidigare vad gäller möjligheten att göra avstämningar och uppföljningar digitalt, också har en baksida. Tempot kan potentiellt minska möjligheterna till den så viktiga tiden för reflektion. 

Reflektionsfrågor: digital affärsutveckling 

  • Vad har fungerat bra för dig när du har bedrivit digital affärsutveckling? 
  • Vilka positiva lärdomar tar du med dig in i framtiden? 
  • Vad har fungerat mindre bra för dig i samband med digital affärsutveckling? 
  • Vad anser du är en god digital mötesstruktur och möteskultur? Hur kan du bidra till detta? 
  • Vilka erfarenheter har företagarna av digital affärsutveckling? Om du inte känner till dem, hur kan du öka din kännedom?  
  • Hur kan och bör dessa lärdomar implementeras i den affärsutvecklingsverksamhet du är en del av? 

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev